هشت نتایج مثبت ارائه شده از آخرین دور از coronavirus تست سراسر قهرمانی فقط سه روز قبل از فصل از سر گرفت.

انگلیسی لیگ فوتبال تایید کرد که هشت بازیکن و یا باشگاه کارکنان آزمایش مثبت برای coronavirus از 2,213 آزمون در هفته گذشته و هر بازیکن که در میان کسانی که به در حال حاضر Covid-19 خواهد وارد یک دوره خود انزوا و از دست راه اندازی مجدد از 2019/20 فصل آخر این هفته.

یک EFL بیانیه آمده است: "EFL می تواند تایید کند که 2213 بازیکنان و باشگاه کارکنان از 24 قهرمانی باشگاه های تست شد و طی هفته گذشته با هشت نفر تست مثبت از شش باشگاه است.

"این بازیکن یا باشگاه کارکنان که تست مثبت خواهد شد در حال حاضر خود منزوی در خط با دستورالعمل ارائه شده توسط EFL و تنها کسانی که آزمایش منفی خواهد بود و مجاز به ورود به زمین تمرین و امکانات آن است."

بیشتر به شرح زیر...