هفت لیگ برتر بازیکنان باید آزمایش مثبت برای coronavirus در دور دوم تست جلوتر از سرگیری با دو باشگاه کارکنان نیز مجبور به انزوا.

آخرین آمار و ارقام پدیدار بعد از 856 آزمايشات انجام شده در طول هفته گذشته را با در نظر گرفتن تعداد کل نتایج مثبت برای بازیکنان 13 و شش غیر از بازی کردن کارکنان است.

یک Premiership Rugby بیانیه را بخوانید: "لیگ برتر راگبی امروز می تواند تایید کند که در روز دوشنبه 13 تیر 856 بازیکنان و باشگاه کارکنان مورد آزمایش قرار گرفتند به عنوان بخشی از روش PCR COVID-19 غربالگری برنامه. از این نه نفر را آزمایش مثبت است. از آن نه نفر هفت نفر از بازیکنان و دو غیر بازی کردن کارکنان.

"بازیکن و یا باشگاه کارکنان که آزمایش مثبت و تماس نزدیک خواهد شد در حال حاضر جداسازی و ارزیابی می شود در خط با PHE-توافق دستورالعمل."

بیشتر به شرح زیر...