اخبار تیم

برنلی بدون تغییر هستند جای تعجب نیست — آنها را محدود ارشد بازیکنان در دسترس پس از تایید که چهار منتشر خواهد شد در پایان ماه.

هنوز هیچ چوب یا بارنز در حمله به دلیل آسیب, اما آنها حداقل می تواند پر کردن نیمکت امشب است که یک گام به جلو از روز دوشنبه چکش شهر.

فرز: پاپ; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brownhill, Cork, Westwood McNeil; Vydra رودریگز.