South Korea Drones Coronavirus
آن را هر روز که می بینید هواپیماهای بدون سرنشین قرار دادن در نور نشان می دهد بسیار کمتر یک یادآوری شما به پوشیدن ماسک و شستن دستها و اجتماعی فاصله. که آنچه اتفاق افتاده است و در سئول کره جنوبی این آخر هفته گذشته. حدود 300 هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده قرار گرفت به نمایش گذاشتن انگیزه و آگاهی پیام در طول این بیماری همه گیر کوروناویروس. در ادامه مطلب به صورت تصویری و اطلاعات بیشتر.این وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین برنامه ریزی شده بود به شکل عکس بالا رودخانه هان و شامل پیام های که به یاد مردم از کلید اقدامات پیشگیرانه از جمله پوشیدن ماسک و شستن دست و نگه داشتن دو متر (6 فوت) فاصله از دیگران است. در پایان, آنها شکل گرفته به نمایش “با تشکر از شما” و بعد به شکل قلب قبل از ایجاد یک شبح از شبه جزیره کره با این پیام: “تشویق جمهوری کره است.”