Ring of Fire Solar Eclipse June 21 2020
عکس های اعتباری: ناسا / Hinode/ XRT
در تاریخ 21 ژوئن 2020, نادر “حلقه آتش” خورشید گرفتگی است به رخ می دهد که نیز نشانه Summer Solstice. پس از ماه خیلی دور از زمین به مسدود کردن کل آن را برگ بریدن قابل مشاهده است و در نتیجه یک خورشید گرفتگی حلقوی و دادن ظاهر یک “حلقه آتش” در اطراف ماه شروع اطراف 5:43 بعد از ظهر با جزئیات بیشتر برای دو فیلم و اطلاعات بیشتر.متاسفانه تنها بینندگان در امتداد یک مسیر خاص در آفریقا و خاورمیانه و آسیا خواهد بود قادر به گرفتن این رویداد نادر به عنوان بعدی حلقوی خورشید گرفتگی که می افتد در انقلاب تابستانی نمی خواهد دوباره اتفاق می افتد تا ژوئن 21, 2039. برای کسانی که در آمریکای شمالی و یا دیگر نقاط جهان ما تعبیه شده livestream زیر آغاز می شود که در تاریخ 21 ژوئن 2020 در 1:00 am EST.