سوئیس ویژه دادستان آغاز شده است و اقدامات جنایی علیه رئیس فیفا جیانی رده مربیان.

پرونده کیفری نیز آغاز در برابر رئیس دادستان عمومی بالا Valais رینالدو آرنولد.

بیشتر به شرح زیر…