هر آنچه لازم است درباره شیر فشارشکن بدانید

حساس ماهیت کاربرد شیرهای فشارشکن آشنا شدیم. به جهت تشریح خوب تر مکانیزم کارایی شیرهای فشارشکن ضروری است تا دانش کافی در خصوص اجزای تشکیلدهنده این گونه از شیرآلات داشته باشیم. همانطور که در ابتدا توضیح دادیم، همین شیرآلات حیاتی کمتر فشار ورودی، در خروجی سیالی اهمیت فشارثابت و مشخص و معلوم را تحویل فشار شکن هیدرولیک میدهند. در اکثری از تجهیزات و خطوط لولهکشی این رخداد طبیعی هست که فشار سیال عبوری افزایش پیدا می نماید و همین رخداد مناسب ما نیست. ارتقاء فشار در دستگاههای مختلف ازاینجهت پدیده نامطلوبی بهحساب میآید که موجب آسیب وصال به دستگاهها و تجهیزات گوناگون موجود در مسیر سیال میشود. کنترل فشار موجب میشود که ایمنی دستگاهها و ادوات بهطور کامل تضمین شود. همینطور پیش از کارگزاشتن همین شیرها در خط لوله می بایست عملیات هواگیری بهطور تمام انجام شود تا داخل لولهها بهطور تمام تخلیه گردد. صد رد صد باید مطابق جهت رسم شده شیرهای فشار شکن را نصب کنید. شیرهای فشار شکن به طور مختص جهت کمتر فشار آب ورودی به کانال طراحی شده اند. درنتیجه دقیقاً بهنوعی تهیه می شود که تا حدی که فشار سیال را تا اندازه موردنظر کاهش دهد، از خود واکنش نشان دهد. همین نوع از شیرآلات به جهت در اختیار گرفتن فشار در تجهیزات و خطوط لولهای که تحتفشار کار میکنند، مورداستفاده قرار میگیرند. همانطور که از اسم این دسته از شیرآلات معلوم است، نقش آنها کاهش فشار است. حساس دیدی کلی وظیفه شیر فشارشکن میراب این میباشد که فشار ورودی را ثابت و یا این که به فشار کمتری کمتر داده و از نصیب خروجی شیر بیرون کند. در شیر فشار شکن پایلوت دار میراب در ابتدا و قبل از منش اندازی، فشار خروجی شیر را به وسیله پایلوت تنظیم کرده تا فشار خروجی از فشار تنظیمی بالاتر یا ذیل تر نرود و به طور اثبات روی فشار تنظیم شده باقی بماند. شیر های در اختیار گرفتن فشار تجهیزاتی در سیستم های هیدرولیکی می باشند که به وسیله آن‌ها می قدرت فشار سیستم را تعیین، محدود و یا این که کمتر داد. 3- ساختمان ساده این دست از شیرها موجب میگردد که هزینه تعمیر و حفظ از آنان نیز بهمراتب کمتر پیدا نماید و نیاز به نگهداری متعددی نداشته باشد. در مقابل در ساختمان شیرهای فشارشکن فنری تعبیه می گردد که در نقش نیروی عکسالعمل در برابر جریان سیال ایفای نقش میکند. همان طور که میدانید ، اختلاف طول موجب ایجاد فشار در سیالات میشود. طراحی بدنه شیر فشارشکن میراب به شکل کج یا این که افقی بوده و فرم باطن آن ها مطلوب برای عبور جریان می باشد .شیر فشارشکن میراب حساس مدار دستور می باشد که منتخب از مدار دستور را پایلوت تهیه کننده فشار تشکیل می دهد .

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter