آشنایی با انواع شیر دستی پنوماتیک در صنعت

شیرهای دستی پنوماتیک، که شیرهای کنترل جهت نیز نامیده می شوند، ممکن است با استفاده از چندین رویکرد مختلف طبقه بندی شوند. با در نظر داشتن این موضوع، می توانیم انواع اولیه شیرهای دستی پنوماتیک را به صورت گسترده مشخص کنیم:

برای بررسی کاربرد انواع شیر دستی پنوماتیک تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

1.     شیرهای پنوماتیک جهت دار دو طرفه

یک سوپاپ جهت دار دو طرفه هوا را در دو جهت عبور می دهد، از طریق دو پورت که می تواند باز یا بسته باشد. در صورت بسته بودن دریچه های شیر، هیچ هوایی نمی تواند از دریچه عبور کند. اگر پورت ها باز باشد، ممکن است هوا از پورت اول از طریق دریچه به طرف پورت دوم یا در جهت مخالف حرکت کند.

2.     شیرهای پنوماتیک جهت دار سه طرفه

یک شیر جهت دار سه طرفه دارای سه پورت است که هر کدام هدف متفاوتی دارند. اولین درگاه برای اتصال شیر به محرک یا دستگاه دیگری استفاده می شود. پورت دوم به یک جریان هوا متصل است. پورت سوم به عنوان خروجی اگزوز استفاده می شود. وقتی درگاه اول و دوم باز و سومین بسته است، هوا از طریق شیر به سمت دستگاه حرکت می کند. وقتی پورت اول و سوم باز است و پورت دوم بسته است، محرک می تواند اگزوز را تخلیه کند. شیرهای سه طرفه اغلب در سیلندرها به محرک ها متصل می شوند یا بصورت جفت استفاده می شوند و به سیلندرهای دو کاره متصل می شوند.

3.     دریچه های پنوماتیک جهت دار چهار طرفه

یک شیر جهت دار چهار طرفه دارای چهار پورت مجزا است، دو درگاه به محرک ها متصل می شوند، یکی از آنها به جریان هوای تحت فشار متصل می شود و دیگری به عنوان مسیر خروجی عمل می کند. آنها از متداول ترین نوع دریچه ها هستند که در سیستم های پنوماتیک یافت می شوند زیرا چهار مسیر مجزا به شیر اجازه می دهد تا حرکت یک موتور یا سیلندر اساسی را معکوس کند. بعضی اوقات به یک دریچه چهار طرفه یک درگاه اضافی اضافه می شود و آن را به یک شیر چهار طرفه پنج پورت تبدیل می کند. یک شیر چهار طرفه با یک پورت اضافی اغلب برای تأمین فشار مضاعف استفاده می شود، به این معنی که شیر می تواند یکی از دو نوع فشار را اعمال کند و بسته به آنچه که برنامه مورد نیاز است، به طور متناوب از دو نوع استفاده می کند. متناوباً، شیر می تواند از پورت دیگر به عنوان یک پورت اگزوز ثانویه استفاده کند.

4.     شیرهای پنوماتیک افست

 

این نوع طبقه بندی شیر پنوماتیک به نحوه تغییر جهت جریان هوا اشاره دارد. به عنوان مثال، در یک شیر جهت دار دو طرفه، شیر یا باز است (جریان هوا فعال است) یا بسته است (از جریان هوا جلوگیری می شود). برای اینکه هر پورت یک موقعیت باز یا بسته به خود بگیرد، یک محرک، یک قرقره سوپاپ را به موقعیت خود منتقل می کند. برای آزاد کردن قرقره سوپاپ و برگشت سوپاپ پنوماتیک به موقعیت قبلی خود، یک فنر قرقره را آزاد می کند. یک شیر جهت دار دو طرفه که به این روش کار می کند، یک شیر افست فنر نیز نامیده می شود.

دانلود کتاب پزشکی

ایندکسر